Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

7 oktober 2020
Vrijwilliger

“Wanneer mag je als zorgorganisatie (WMO) bijzondere persoonsgegevens omtrent psychische gezondheid bewaren? Op welk uitsluitingsgrond mag je je beroepen.'' ''Hoe gaan jullie als zorgorganisatie om met het verwerken van bijzondere persoonsgegevens?”

Ik loop tijdens mijn werk tegen het volgende probleem aan. Als zorginstelling verwerken wij bijzondere persoonsgegevens omtrent psychische gezondheid (denkt hierbij aan diagnostiek, intelligentieonderzoek). Wanneer jij als zorgorganisatie bijzondere persoonsgegevens verwerkt moet je dit onder een uitsluitingsgrond laten vallen.

Ik wil mij beroepen onder uitzondering 7 (De verwerking is noodzakelijk voor een zwaarwegend algemeen belang) of uitzondering 2 (De verwerking is noodzakelijk om verplichtingen uit te voeren of specifieke rechten uit te oefenen voor u of de betrokken persoon) zoals genoemd in de UAVG/AVG. Ik heb hierover contact proberen te zoeken met de Autoriteit Persoonsgegevens maar zij kunnen (of willen) hier niet inhoudelijk op ingaan.

Vanuit de wet zijn de 10 uitzonderingen om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken:

  • 1. Iemand heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
  • 2. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk om verplichtingen uit te voeren of specifieke rechten uit te oefenen van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het socialebeschermingsrecht.
  • 3. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit geldt alleen wanneer diegene fysiek of juridisch niet in staat is om zijn/haar toestemming te geven.
  • 4. U verwerkt de gegevens als stichting, vereniging of andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. En u verwerkt de gegevens voor gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen.
  • 5. U verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf openbaar heeft gemaakt.
  • 6. De verwerking is noodzakelijk om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Of u handelt als gerecht vanuit uw rechtsbevoegdheid.
  • 7. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor een zwaarwegend algemeen belang.
  • 8. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskundige aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg.
  • 9. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor de volksgezondheid.
  • 10. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk/historisch onderzoek of statistische doeleinden
#Participatie & Werk #Langdurige zorg/ Langer thuis #Cliëntondersteuning
Eigenaar

Ik werk in begeleiding thuis met de Mextra applicatie en ik zou die gegevens opslaan in de gegevens van cliënt omdat ik die gegevens gebruik bij het schrijven van het begeleidingsplan. En dus is het noodzakelijk om mijn taak uit te kunnen voeren, en dat zou dan ook de uitsluitingsgrond (rare term overigens) moeten zijn. En volgens mij geldt voor uw vraag hetzelfde. Punt 8 (maar punt 1 en 3 komen ook voor ) vind ik het best passen bij de reden waarom ik gegevens verzamel en bewaar.

Bewoner

Beste Mike,

Ik kan je helaas niet helpen: Het blijkt namelijk dat ik me bij de verkeerde cursus heb aangemeld. De juiste heb ik gelukkig inmiddels gevonden. Hopelijk tref je nog een geschikt iemand die jouw vraag kan beantwoorden.

Met hartelijke groet!

Simone Helmer

Aandachtsfunctionaris

Beste Mike,
In aansluiting op Marinus zijn feedback heb ik een aanvulling vanuit het ziekenhuis, weet niet of dit bij jullie mogelijk is.
In het EPD kun je ook gegevens vertrouwelijk opslaan dan zijn deze allen voor de deze desbetreffende hulpverlener inzichtelijk of zo nodig op aanvraag.

Adviseur compliance en interne controle

Als zorgaanbieder mag je bijzondere persoonsgegevens verwerken als het noodzakelijk is met het oog op de goede ondersteuning en verzorging van de cliënt. (punt 8)

4.5.3 Specifieke uitzonderingen
Naast de algemene uitzonderingen op het verwerkingsverbod op bijzondere categorieën van
persoonsgegevens, biedt de Uitvoeringswet enkele specifieke uitzonderingen per categorie van bijzondere
persoonsgegevens

Artikel 30:3a Uitzonderingen inzake gegevens over gezondheid UAVG
Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel h, van de verordening, is het verbod om gegevens over gezondheid te verwerken niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:

hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover de verwerking noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk;
4Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste, tweede of derde lid, worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verwerkingsverantwoordelijke persoonlijk gegevens verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste, tweede of derde lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.

5Het verbod om andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken is niet van toepassing, indien de verwerking noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van gegevens over gezondheid, bedoeld in het derde lid, aanhef en onderdeel a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.


https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2020-01-01#Hoofdstuk3

autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf

Adviseur zorg

Beste Mike, de uitzonderingsgrond is nummer 8. Het verlenen van gezondheidszorg.
En nummer 2 voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals het houden van personeelsdossiers en het voeren van een loonadministratie.
Vr gr

Jurist/beleidsadviseur

Deze vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden. Je moet naar de WMO kijken. Daarin staat dat je als hulpverlener de plicht hebt om een dossier bij te houden en bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Je moet dan wel kijken of het het doel van de hulpverlening dient en of alle gegevens noodzakelijk zijn. In dit geval vloeit dit niet voort uit de AVG maar uit de wet (WMO), simpel gezegd.